För landsting & sjukvård

Om Venous Centre

Venous Centre är Sveriges ledande specialistklinik för diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med åderbråck och venös insufficiens i benen.

Venous Centre är en verksamhet inom Praktikertjänst, och har kliniker i Stockholm, Malmö och Göteborg. Venous Centre har vårdgarantiavtal med Region Halland samt Region Skåne, avtalen kan nyttjas av andra landsting och regioner för att kapa vårdköer.

Vi använder modern diagnostik med ultraljud och klinisk stadieindelning av åderbråckens allvarlighetsgrad enligt ”CEAP klassifikationen”.

Behandlingen görs idag med minimalinvasiva metoder – EndoVenös Laser (EVL) ersätter HUB + stripping, miniphlebektomier ersätter lokala extirpationer och i vissa lägen gör vi UltraljudsGuidad Skumsklerosering (UGS). Detta innebär hög precision, kort konvalescens och snygga resultat.

Alla patienter som genomgått EVL-behandling kallas för uppföljning med klinisk undersökning och ultraljud efter 12 månader. Detta borgar för låg återfallsrisk.Behandlingskrav

Tre krav bör ställas på en åderbråcksbehandling:

 • Alla åderbråck ska i största möjliga mån tas bort
 • Resultatet ska vara snyggt med minsta möjliga ärr
 • Behandlingen ska ha god hållbarhet d.v.s. risken för återfall ska minimeras


 • Forskning om åderbråck och bensår

  På Venous Centre Stockholm pågår forskning om åderbråck och bensår i samarbete med Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Sjukhuset. Ansvarig är överläkare Lena Blomgren som arbetar på de bägge klinikerna.  Studie om gradering av åderbråckens allvarlighetsgrad

  För att gradera åderbråckens medicinska allvarlighetsgrad använd en internationell klassifikation som kalls CEAP, se Medicinsk gradering av åderbråck under rubriken Om åderbråck. CEAP-klassifikationen används i internationell forskning och i kliniker över hela världen för att bedöma åderbråckspatienter. CEAP har kritiserats för att vara svår att använda, och i dagligt kliniskt arbete kombineras den med andra metoder tex ultraljud för att ge en mer komplett bedömning av omfattningen av patientens åderbråck.

  I en studie på Venous Centre har man jämfört tre olika läkares bedömning av patienter enligt CEAP. Resultatet är publicerat i den vetenskapliga tidskriften Phlebology 2013. Studien visade att det var god överensstämmelse mellan läkarna men att det fanns fall där bedömningen skiljde sig. En uppföljande studie planeras där man utarbetar ett gemensamt träningsprogram för att nå en högre grad av samstämmighet.  Studie om långtidsresultat efter operation av patienter med bensår

  Tidigare har bensårspatienter mest behandlats med omläggningar och lindning vilket fått såren att läka men oftast har bensåret kommit tillbaka efter en tid. Nu vet man att de flesta bensår beror på underliggande åderbråck, och om man behandlar dem finns större chans att undvika nya bensår. I en pågående studie kallas patienter tillbaka tre år efter tidigare laseroperation av ådebråck som orsakat bensår. Man undersöker hur många som fått permanent läkning, och bland dem som har bensår vilka faktorer som kan ha gjort att bensåret kommit tillbaka.  Fortsatt forskning

  Båda ovanstående studier ingår i dr Helen Sinabulyas avhandlingsarbete om åderbråckssjukdom och bensår. Ytterligare studier planeras bla om genetiska faktorer som påverkar bensårsutveckling.

  Tillbaka till toppen av sidan  Frågeställning DVT (gäller Stockholmskliniken)

  Ring 08-587 101 33 för bokning av akut ultraljud med frågeställning DVT. Faxa remissen till 08-587 102 30. Original remissen tar patienten med sig till ultraljudsundersökningen. Om inget annat anges på remissen skickar vi patienter med DVT till en akutmottagning. Skriv en remiss för behandling av DVT som patienten får med sig. 
  På remissen ska följande information finnas med;

  1. Aktuellt telefonnummer till patienten.
  2. Kombikakod
  3. Telefonnummer till remitterande läkare.
   Gärna direktnummer då vi ibland kan behöva diskutera ultraljudsfynden med remitterande läkare.
  4. Faxnummer då vi faxar akutsvaren.

  Tillbaka till toppen av sidan  Kvalitetssäkring

  Venous Centre är en specialistklinik för åderbråcksbehandling med start 2004 i Stockholm och 2007 i Malmö.
  
30% av Sveriges befolkning lider av åderbråck. Behandlingen av åderbråck kan gälla patienter med medicinsk indikation, försäkringspatienter eller privata vårdtagare.
  Grundkonceptet bygger på att erbjuda patienter med åderbråck Diagnostik, Behandling och Uppföljning i ett paket.
  
Venous Centre påbörjade sitt medvetna kvalitetssäkringsarbete 2006 i Stockholm. Vid ett klinikseminarium med kvalitet som tema lades grunden till kvalitetspolicyn och planen för vidare utveckling av kvalitetsarbetet. Malmö följer sedan starten 2007 samma kvalitetspolicy.
  
Kvalitetsledningssystemet bygger på standard SS-EN ISO 9001:2008 tillsammans med SOSF 2000:12 och de sex identifierade kvalitetsområden som fastställts av Socialstyrelsen.

  1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
  2. Säker hälso- och sjukvård
  3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård
  4. Effektiv hälso- och sjukvård
  5. Jämlik hälso- och sjukvård
  6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid

  Venous Centre i Stockholm är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 sedan juli 2010 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004 sedan januari 2013.
  Venous Centre Malmö är kvalitets– och SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004 sedan januari 2013.

  Kvalitetspolicy
  SVCs ledning åtar sig att uppfylla kraven att införa och utveckla kvalitetsledningssystemet samt att ständigt förbättra detta genom att informera verksamheten om betydelsen att uppfylla både patienternas och författningarnas krav på kvalitet. Vidare har ledningen upprättat en kvalitetspolicy som speglar verksamhetens syften. Ledningssystemet lämplighet, tillräcklighet och verkan säkerställs via Ledningens genomgång som genomförs en gång på våren med uppföljning i samband med ledningsmöte vid årets slut. Ledningen åtar sig även att säkerställa att verksamheten har tillräckliga resurser för att uppnå sina syften och mål.
  SVCs kvalitetspolicy kan beskrivas via sin vision, sin affärsidé, sina övergripande mål och sina kärnvärden.
  Vision: Alla åderbråck borttagna med minsta möjliga ärr, minsta möjliga komplikation och minsta möjliga återfall.
  Affärsidé: Diagnos - Behandling  - Uppföljning

  Kärnvärden

  1. Patientfokus;
   • Att sätta patienten i centrum
  2. Arbetstillfredsställelse;
   • Att känna arbetsglädje
   • Att respektera överenskommelser
   • Att ha trygg arbetsgemenskap
  3. God miljöprestanda;
   • Att respektera miljön

  Tillbaka till toppen av sidan  Våra kunder

  Våra kunder är förutom patienterna även egna landsting, försäkringsbolag, remittenter och övriga landsting och kommuner som åberopar vårdgarantin.

  Kundkrav
  Dessa ställer krav på resultat och säkerhet gällande diagnos, behandling och uppföljning. Målet är att uppfylla dessa krav.
  Målen gäller framförallt att uppfylla kravet på:

  1. tillgänglighet
  2. tillförlitlighet
  3. säkerhet
  4. bemötande.
  5. resultat av behandlingen

  Verksamheten styrs dessutom av de regelverk som gäller hälso- och sjukvård som ställer krav på vården. Socialstyrelsens föreskrifter:

  1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
  2. Säker hälso- och sjukvård
  3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård
  4. Effektiv hälso- och sjukvård
  5. Jämlik hälso- och sjukvård
  6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid

  Författningskrav som gäller verksamheten:

  • Informationshantering och journalföring
  • Avfallshantering
  • Medicinskteknisk utrustning
  • Läkemedelshantering
  • Avvikelserapportsystem
  • Remisshantering
  • Delegering

  Patientinformation i skriftlig form kompletterar den muntliga information som patienten erhåller i alla delar av vårdprocessen. Den skriftliga informationen revideras regelbundet och vid behov. Informationen beskriver hela behandlingsprocessen från diagnostik till behandling och uppföljning. Potentiella komplikationer beskrivs. Resultatförväntningar anges.
  Telefonrådgivning finns tillgänglig under alla delar diagnos, behandlings- och uppföljningsprocessen.

  Kundreaktioner
  Patientnöjdhet mäts årligen på mottagning och behandlingsavdelning.
  Vid uppföljning valideras patientens syn på behandlingsresultat förutom den kliniska bedömningen.
  Klagomål angående behandlingsresultat från patient hanteras alltid i första hand genom samtal med ansvarig vårdgivare. Om detta inte leder till tillfredställande resultat informeras patienten om patienträttigheter och hur man går tillväga. Skriftlig information finns tillgänglig. Ris & Ros enkäter finns tillgängliga i väntrum. Klagomål och förbättringsförslag hanteras som avvikelserapporter. 

  Tillbaka till toppen av sidan  Personal

  Delegering

  Många arbetsuppgifter är delegerade inom verksamheten och detta görs inom ramen för regelverket om delegering. Varje delegering ses över årligen och förnyas i samband med utvecklingssamtal. Original dokumentet finns i medarbetarens personliga pärm

  Ansvarsområde
  Samtliga medarbetare har tilldelats ett ansvarsområde där innehållet i relaterade rutiner hålls aktuella tillsammans med kvalitetsansvarig – ledningens representant. I samband med det årliga utvecklingssamtalet revideras verksamhetens rutiner. Att ha ett ansvarsområde innebär att kartlägga och granska nuvarande rutiner, uppdatera och revidera efter behov. Utarbeta skriftliga rutiner, metoder och riktlinjer för hur arbetet ska utföras. Regelbundet göra uppföljningar och utvärdering.

  Utbildning
  Venous Centre lägger stor vikt vid att alla medarbetare upplärda och utbildade inom de funktioner de verkar. Verksamheten har fortlöpande internutbildning i Venlära där alla aspeker kring detta ämne tas upp och efter skriftlig tentamen får medarbetarna utbildningsbevis i form av ett certifikat. Vi strävar efter att alla oavsett profession inom verksamheten har samma grundkunskaper när vi möter patienterna och deras frågor. Under utbildningsdagarna sker även undervisning i kvalitetsarbete och genomgång av det egna kvalitetssystemet. Gästföreläsare tar upp relaterande ämnen och anordning av workshop.
  Vi strävar efter att all skall ha gått igenom Stockholms läns landsting miljö kurs. Samtliga medarbetare får möjlighet att genomgå kurs i Akut omhändertagande & Brandövning.

  Tillbaka till toppen av sidan  Miljöpolicy för Venous Centre

  Vi arbetar för en långsiktig hållbar miljö som främjar människors hälsa. Vårt miljöarbete ska bygga på ständiga förbättringar och kliniken skall i samband med ledningens genomgång en gång per år sätta nya mål för att begränsa miljöpåverkan på verksamheten. Vi ska följa och tillämpa lagar och andra krav som ställs på verksamheten för att värna om miljön.
  Vi ska arbeta för ett effektivt materialutnyttjande, minska andvändningen av energi och vatten samt verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning. Detta arbete kan bedrivas kontinuerligt genom att personalen skall ha kunskap om vilken miljöpåverkan som vår verksamhet orsakar och hur denna påverkan kan begränsas och ständigt förbättras.
  Vid alla inköp bedöms produkten eller tjänsten om det innebär risker för hälsa eller miljön.
  Planerade och vidtagna åtgärder följs upp kontinuerligt och kompletteras vid behov för att uppnå avsedd effekt. Detta görs vid arbetsplatsmöten, i avvikelsehanteringen, i kvalitetsarbetet och genom löpande uppdatering av ledningssystemet.

  Förbättringsprocess
  Genom att följa upp aktiviteterna i vårdprocessen kan påtagliga och mätbara förändringar åstadkommas. Verksamheten får då underlag att veta att det man gör bidrar till avsedda resultat.

  • Avvikelser

  Följs upp enligt vårt avvikelserapportsystem

  • Verksamhetsmål

  Följs upp enligt fastställd tidsplan för varje år

  • Intern revision

  Dessa utförs på vissa områden och processer inom verksamheten

  • Uppföljning efter behandling
  • Telefonkontakt dagen efter operation
  • 12 månaders uppföljning med klinisk bedömning och ultraljudskontroll
  • Patientnöjdhet

  Vård och service – årliga enkäter
  Ris & Ros enkäter tillgängliga
  Komplikationer registreras

  • Behandlingsresultat

  Venous Centre databas
  Jämförelser olika behandlingsmetoder

  Tillbaka till toppen av sidan


  Läs vår Patientsäkerhetsberättelse 2015, genom att ladda ner den här filen. (Filen är 208kb stor)