Kvalitet och miljö

Kvalitet och Miljö

Ett målmedvetet kvalitetsarbete

ISO-certifierade

Kvalitetsledningssystemet bygger på standard SS-EN ISO 9001:2015 tillsammans med SOSF 2000:12 och de sex identifierade kvalitetsområden som har fastställts av Socialstyrelsen.

  • Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
  • Säker hälso- och sjukvård
  • Patientfokuserad hälso- och sjukvård
  • Effektiv hälso- och sjukvård
  • Jämlik hälso- och sjukvård
  • Hälso- och sjukvård i rimlig tid
  • Samtliga kliniker är certifierade enligt svensk standard SS-EN ISO 9001: 2015 samt SS-EN ISO 14001: 2015

Kvalitetspolicy

Vår företagsledning åtar sig att uppfylla kraven att införa och utveckla kvalitetsledningssystemet. Men även att ständigt förbättra detta genom att informera verksamheten om betydelsen att uppfylla både patienternas och författningarnas krav på kvalitet.

Ledningen har också upprättat en kvalitetspolicy som speglar verksamhetens syften. Ledningssystemet lämplighet, tillräcklighet och verkan säkerställs via ledningens genomgång. Den genomförs årligen under våren, med uppföljning i samband med ledningsmöte vid årets slut. Ledningen åtar sig även att säkerställa att verksamheten har tillräckliga resurser för att uppnå sina syften och mål.

Vår kvalitetspolicy sammanfattas allra bäst via vår vision. Nämligen att alla åderbråck ska tas bort med minsta möjliga ärr, minsta möjliga komplikation och minsta möjliga återfall.

Vårt engagemang för miljön

På Venous Centre arbetar vi för en långsiktig hållbar miljö, som främjar människors hälsa.

Vi arbetar för ett effektivt materialutnyttjande, minska användningen av energi och vatten samt verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning. Detta arbetar vi med kontinuerligt där alla medarbetare tar ett personligt ansvar för miljön och deltar aktivt i verksamhetens miljöarbete.

Vårt miljöengagemang påverkar även de inköp som vi gör. Vid inköp bedömer vi alltid om produkten eller tjänsten innebär några risker för hälsa eller miljö.

Hela vårt miljöarbete bygger på ständiga förbättringar, där vi varje år sätter nya mål för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet. Något som görs vid arbetsplatsmöten, i avvikelsehanteringen, i kvalitetsarbetet och i den löpande uppdateringen av ledningssystemet.