Din personliga integritet
är viktig för oss

På Scandinavian Venous Centre värnar vi om våra patienters personliga integritet och strävar efter att dina personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

I och med införandet av GDPR (General Data Protection Regulation), en ny EU-förordning som gäller i hela Europa från den 25:e maj 2018 vill vi förtydliga hur vi hanterar dina personuppgifter.

Mycket är sig likt, men den nya förordningen ställer vissa högre krav på våra system och processer, förordningen stärker även individens rättigheter och gör det lättare för dig att ta reda på hur vi använder och skyddar din information.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här förklarar vi kort hur vi samlar in och hanterar din personliga information.

Personuppgiftsansvarig för vår verksamhet är Scandinavian Venous Centre Sverige AB, organisationsnummer 556193-4711

Vårt Dataskyddsombud hjälper dig vid frågor om GDPR. Kontakta dataskyddombudet på info@svcstockholm.seeller 08-587 101 33.

Du kan även skicka brev till dataskyddsombudet på adress

Scandinavian Venous Centre
Läkarhuset Odenplan
Odengatan 69 3tr
113 22 Stockholm

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för

 • patientjournalen och annan dokumentation som behövs för din vård
 • administration i syfte att ge rätt vård
 • annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning
 • utveckling och kvalitetssäkring av vården
 • planering, utvärdering och verksamhetsuppföljning
 • upprättande av statistik om hälso- och sjukvårdens resultat t ex till kvalitetsregister

Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen (2008:355)

Kategorier av personuppgifter

Vi samlar bara in personuppgifter om dig som är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen som

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • kontaktuppgifter
 • e-postadress
 • hälsorelaterade uppgifter

Vi behandlar även känsliga personuppgifter där de anses nödvändiga för att ge dig rätt och säker hälso- och sjukvård. I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller den närstående har lämnat.

Nationella kvalitetsregister

För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi uppgifter till nationella kvalitetsregister. För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som ansvarar för det nationella registret.

Som inrapporterande vårdgivare har vi direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistren. Även den organisation som ansvarar för registret kan ta del av dina uppgifter.

Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men som patient har du rätt att bli informerad om registren. Då kan du välja om du vill eller inte vill delta.

Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren. I dessa fall ska du vända dig till respektive register.

Dina personuppgifter är trygga hos oss

Vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och sparar dem aldrig längre än vad som är nödvändigt och tillåtet.

Vi är tydliga med hur vi hanterar dina uppgifter

Vi samlar inte in onödiga personuppgifter och du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. Det kan du göra genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Vi värnar om din personliga integritet

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och bra sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagar. Du ska vara medveten om vilka uppgifter vi hanterar om dig, varför och vilka rättigheter du har.

Dina rättigheter

Utskrivna Journalkopior

Du kan vända dig till oss för att få en utskriven journalkopia som skickas till din folkbokföringsadress eller hämtas hos oss mot uppvisande av godkänd legitimation.

Loggutdrag

Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet.

Begäran ska innehålla:

 • namn
 • personnummer
 • telefonnummer
 • tidsperiod som loggutdraget ska innefatta

Loggutdraget kan hämtas hos oss mot uppvisande av godkänd legitimation eller skickas till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev.

Begära rättelse av felaktiga personuppgifter

Om uppgifter är felaktiga, inklusive i din patientjournal, kan du vända dig till oss med begäran om rättelse. Om du inte kommer överens med oss om rättelse kan du begära notering i journalen, om att du som patient anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i din journal.

Det är viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig. Din adress uppdateras automatiskt via folkbokföringen, men om du ändrar telefonnummer vill vi gärna att du meddelar oss.

Begära att journalanteckningar tas bort

I vissa fall kan du ansöka om att din journal helt eller delvis raderas. Det gör du hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Se www.ivo.se

 

Om du har mer frågor eller om du vill klaga hos tillsynsmyndigheten.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för GDPR. Kontakta dem via deras hemsida, www.datainspektionen.se